Law Castle

Juristborgen Ihleberg & Borg KB

Juridisk byrå

Box 134

161 26 Bromma

08-704 19 86, 650 16 53

0526-324 08

Juridisk sakkunskap från mer än 50 års erfarenhet från tingsrätter, länsrätter, kammarrätt, banker, företag, näringslivsorganisation och advokatbyråer 

Stockholm   Strömstad


Verksamhet:

Ombud i rättegångar

Ombud i förvaltningsärenden

Offentligt biträde i länsrätt enligt LVU, LVM och LPT

Offentligt biträde i avvisnings- och utvisningsärenden enligt utlänningslagen

Ombud i ärenden vid kränkningar av Europakonventionen

Målsägandebiträde

Rådgivning

Familjerätt

Bouppteckning och boutredning

Fastighetsrätt: överlåtelser och upplåtelser

Skadestånd vid myndighetsutövning

Skadestånd pga vållande

Förvaltar- och godmansärenden

Deklaration och Skatter

Rättsskydd och Rättshjälp


Juristborgen Ihleberg & Borg KB ©

Kontakta oss: info@juristborgen.se

(Hemsidan är under uppbyggnad)